www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

Działalność 2007

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

      

WYDARZENIA


Rok 2007

       Przez cały rok trwała wytężona praca podczas prób i występów zespołu ludowego "Łęczanie". Zespół wystąpił w rekordowej ilości występów - 20. Relacje z nich na stronach zespołu.

       27 października Stowarzyszenie zorganizowało II Dzień Seniora w naszej miejscowości. Relacja i foto na stronach Łęk Dukielskich w AKTUALNOŚCIACH.

       21 lipca Stowarzyszenie zorganizowało III edycję Spotkań Folklorystycznych pn. "Zachować dla przyszłych pokoleń" Relacja i foto na stronach FOLKLORU.

     W czerwcu trwały prace przy budowie szkieletu estrady. Dzięki ofiarności

fotogaleria z prac

 

 

 

członków Stowarzyszenia i majstrowi p. Tadeuszowi Nawrockiemu 23 czerwca zostały one zwieńczone sukcesem. Pan Edward Łajdanowicz wykonał podłogę estrady. Pozostają do wykonania prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję.

     W miesiącu maju prowadziliśmy prace związane z budową estrady. Zostały zawiezione deski do tartaku i przetarte na krokwie. Koparka wyrównała teren pod płyty, a niezawodny p. Marian Niekowal dostarczył gratisowo piasek pod wysypkę. Pan Marian udostępnił nam również - wraz ze swoimi ludźmi -

fotogaleria z prac

 

 

 

 

samozaładowczy samochód, którym zostały przewiezione płyty i częściowo ułożone na placu Kółka Rolniczego. Dalsze układanie nastąpiło w "drugim rzucie", już ręcznie, a brakujące miejsca wypełniono krawężnikami. Została wykonana najcięższa i najtrudniejsza część budowy. Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia zaangażowanym w te prace.

 

      23 marca gościliśmy w Łękach Dukielskich delegację Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie w osobach: pp. Czesław Drąg – kierownik Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami, Lesław Wajs – główny instruktor, Damian Drąg – z Muzeum Etnograficznego In. Franciszka Kotuli w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyła 7. osobowa delegacja Stowarzyszenia oraz -  w części spotkania – sołtys p. Tomasz Węgrzyn.

      Nasze Spotkania Folklorystyczne zostały wpisane do kalendarza imprez kulturalnych Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie który będzie współorganizatorem III edycji. Jest to spore wyróżnienie dla Stowarzyszenia, gdyż dostrzeżono nasze wysiłki na rzecz zachowania tradycji i kultury ludowej.

      Zainteresowanie naszych gości skupiało się na tematyce naszej działalności w dziedzinie zachowania tradycji ludowej, a więc Spotkań Folklorystycznych oraz Muzeum Wsi Łęki Dukielskie. Tematyce tej było poświęcona prawie 2 godzinne spotkanie, które wniosło bardzo wiele nowych, ciekawych elementów do naszej dotychczasowej pracy. Panowie ukierunkowali nasze myślenie i działanie w kierunku bardziej profesjonalnego wykorzystania tego dobra i zasobów, które sami, po amatorsku zrobiliśmy. Wiele cennych informacji i spostrzeżeń na temat organizacji i schematu muzeum pozwoli nam na odpowiednie posegregowanie oraz zebranie szczegółowych opisów poszczególnych eksponatów, by w przyszłości można było bardzo precyzyjnie określić ich użyteczność w poszczególnych okresach naszych dziejów.

      Idea naszych Spotkań Folklorystycznych była dla naszych gości na tyle interesująca, że postanowili nam bardzo wiele pomóc w organizacji III edycji 22 lipca br. Przede wszystkim, zostanie nieco zmieniona formuła Spotkań. Będzie mniej zespołów ludowych, natomiast będzie można zobaczyć prezentację na żywo ginących zawodów np. kowalstwo, garncarstwo, wikliniarstwo itp. Będziemy chcieli – może we współpracy z innymi Stowarzyszeniami – wprowadzić elementy codziennych prac domowych, gospodarskich itp. Oczywiście są to dopiero przymiarki, lecz horyzonty zostały nakreślone. Będzie to wymagało jeszcze szczegółowych działań i uzgodnień, niemniej został tym spotkaniem poczyniony milowy krok, aby nasze Spotkania przybierały coraz to nowe formy działania w kierunku zachowania tradycji i twórczości ludowej.

      Dziękujemy naszym gościom i partnerom, za zainteresowanie i zaangażowanie w naszą działalność w podtrzymaniu i rozwijaniu tej pięknej idei ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

* Informacja z zebrania Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjnego „Jedność” w Łękach Dukielskich odbytego w dniu 15 stycznia 2007r.

 W zebraniu wzięło udział 25 członków. Zebranie otworzyła przewodnicząca p. Krystyna Łajdanowicz która powitała wszystkich serdecznie oraz przedstawiła program zebrania.:

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2006
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3. Podjęcie uchwały o skróceniu kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. Wybory przewodniczącego i członków Zarządu
5. Wybory Komisji Rewizyjnej
6. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości składek członkowskich
7. Ustalenie i uchwalenie planu pracy na rok 2007
8. Dyskusja i wolne wnioski

 Proponowany porządek zebrania został poddany pod głosowanie i uzyskał akceptację wszystkich członków.

Przystępując do realizacji porządku zebrania p. przewodnicząca przedstawiła zakres prac, jaki został w 2006 roku wykonany a to: rozwój i dalsze realizowanie celów i zadań związanych z funkcjonowaniem zespołu ludowego „Łęczanie”, realizację programu MAŁE CENTRUM KULTURY LUDOWEJ wspierany dotacją fundacji Kronenberga, prace przy budowie estrady, realizację zadań związanych z przeprowadzeniem II edycji Spotkań Folklorystycznych, wycieczki na Słowację i do Gniezna, Lednicy i Lichenia oraz – nadprogramowo – zorganizowanie I Dnia Seniora w naszej wsi.

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Zdzisław Trynkiewicz, który zdał sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia, prowadzenia ksiąg rachunkowych i pracy skarbnika p. Haliny Węgrzyn.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli książki kasowej z dochodów i wydatków w roku 2006 i stwierdziła prawidłowość i celowość dochodów i wydatków. Na tę okoliczność został przez Komisję Rewizyjną sporządzony i podpisany przez członków Komisji protokół.  

W związku z rezygnacją z funkcji skarbnika p. Haliny Węgrzyn i związaną z tym koniecznością  zmiany wpisów w KRS, a zarazem końcem kadencji zarządu w czerwcu, podjęto decyzję o skróceniu kadencji zarządu i komisji rewizyjnej, aby każdy kolejny zarząd rozpoczynał swoją pracę z początkiem roku, co wiąże się wieloma pozytywnymi aspektami.

Zebrani jednogłośnie podjęli taką uchwałę. 

Przystąpiono więc do wyboru przewodniczącego Stowarzyszenia. Została zgłoszona tylko jedna kandydatura p. Krystyny Łajdanowicz. Po wyrażeniu przez nią zgody zebrani – przy jednym głosie wstrzymującym – poparli ją w głosowaniu.

Następnie dokonano wyboru Zarządu. W jego skład weszli:

Maria Kołacz – wiceprzewodnicząca

Henryk Kyc – skarbnik

Lucyna Kubicka – członek zarządu

Roman Kasprzyk – sekretarz

Następnie dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w której skład weszli:

Zdzisław Trynkiewicz – przewodniczący

Helena Koszela – członek

Edward Węgrzyn – członek

 W kolejnym punkcie, po dyskusji i propozycjach, podjęto uchwałę o wysokości składek członkowskich. Ustalono kwotę 24 zł. od osoby na rok / dotychczas 12zł./ 

Po dyskusji, propozycjach i uwagach przyjęto plan pracy na rok 2007.

1. Kontynuacja prób, występów i podnoszenie poziomu zespołu ludowego „Łęczanie”
2. Dokończenie budowy estrady /wykonanie ław betonowych, konstrukcji, dachu, pokrycie blachą, wykończenie/
3. Organizacja III edycji Spotkań Folklorystycznych 22 lipca
4. Zbiórka narzędzi i sprzętów gospodarskich używanych w Łękach w minionym stuleciu
5. Podjęcie wysiłków nad zdobyciem przedmiotów na fanty podczas festynu 22 lipca / osoby odpowiedzialne: W. Chomycz, E. Węgrzyn, A. Białas, W. Węgrzyn, M. Cypara/
6. Zorganizowanie II Dnia Seniora w październiku
7. Wycieczka w Pieniny i spływ Dunajcem

 W ostatnim punkcie obrad podjęto dyskusję na różne tematy związane z działalnością Stowarzyszenia. M.in. zgłoszono wniosek o zmianę statutu, by można było w szerszym aspekcie wykorzystać możliwości dotowania różnych przedsięwzięć na rzecz wsi. Wniosek ten zgłosił p. St. Węgrzyn. Ponieważ różne prace na rzecz wsi są ujęte w statucie uznano, że nie ma potrzeby go zmieniać.

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen