www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

INFORMACJE

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 

 

DANE STOWARZYSZENIA
 
Nazwa pełna: Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” z siedzibą w Łękach Dukielskich
Adres: 38-456 Łęki Dukielskie 75
Nr.konta: Bank NOWY
63 8642 1096 2010 9602 3314 0001
Kod SWIFT dla Bank NOWY: POLUPLPR
tel. 783 633 064
www. stowlekidukielskie.dukla.org
NIP 684-23-84-240
REGON 180002060
KRS 0000222206
ARiMR 068087372

 

Cele Stowarzyszenia

                                     

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja mieszkańców  wsi Łęki Dukielskie do działań na rzecz:

 

» Podnoszenia poziomu kultury i oświaty społeczności wiejskiej.

» Eliminowanie zagrożeń w życiu społecznym – alkoholizm, narkomania, demoralizacja młodzieży.

» Ochrony przyrody i ekologicznego gospodarowania odpadami.

» Podnoszenia poziomu estetyki środowiska wiejskiego.

» Innych celów wynikających z bieżących potrzeb wsi.

» Ożywianie uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i oświaty przez organizowanie: chóru, zespołu taneczno – teatralnego oraz kół zainteresowań.

» Organizowanie odczytów, pogawędek i pokazów w zakresie: ochrony przyrody, ekologii środowiska, podnoszenia poziomu estetyki terenu wsi i ogrodów przydomowych, zdrowego żywienia itp.

» Propagowanie kultury fizycznej i krajoznawstwa, m.in. przez organizowanie wycieczek turystycznych.

» Organizowanie imprez rozrywkowo – kulturalnych z okazji świąt kościelnych i świeckich na terenie wiejskim.

» Dążenie do zapewnienia szerokiego udziału w w/w przedsięwzięciach młodzieży szkolnej i pozaszkolnej.

» Współpraca z Samorządem i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dukli oraz innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania w naszym regionie.

» Gromadzenie środków finansowych na w/w cele i wspieranie wszelkich nowych inicjatyw na rzecz wsi Łęki Dukielskie. 

 

Formy działania:

» Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Ustawę z dn. 7 kwietnia 1989r ( z późniejszymi zmianami ) „Prawo o stowarzyszeniach”.

» Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

» Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych stowarzyszeń.

» Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

» Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Aktualny statut

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna

13 września 2018r. odbyło się walne zebranie wyborcze naszego stowarzyszenia. Podjęto na nim uchwały o pozostawieniu wybranego w 2015r. zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną, trzyletnią kadencję.
19 maja 2015r. był w naszym Stowarzyszeniu dniem walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Dokonano wyboru władz nowego zarządu i Komisji Rewizyjnej. Początkiem lipca Sąd Rejestrowy KRS zatwierdził dokonany wybór.
 
Obecnie skład zarządu przedstawia się następująco:
Henryk Kyc – przewodniczący,
Krystyna Leń - z-ca przewodniczącego,
Marta Bal – skarbnik
Beata Węgrzyn – sekretarz,
Lucyna Kubicka  – członek zarządu,
 
W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:  
Helena Koszela– przewodnicząca,
Krystyna Łajdanowicz – członek,  
Agnieszka Wilk – członek

6 września 2012r. odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia, które wybrało nowe władze oraz dokonało zmian w statucie.

 

Do zarządu wybrano:

Henryk Kyc - przewodniczący

Maria Kołacz - z-ca przewodniczącego

Grzegorz Jakubczyk skarbnik

Sylwia Wierdak sekretarz

Bogusława Szydło  – członek zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

 Helena Koszela– przewodniczący

 Łukasz Jakubczyk – członek

 Izabela Kołacz  – członek

 


W dniu 1 czerwca 2010 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia, na którym dokonano zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Zarządu zostały wybrane następujące osoby:

Krystyna Łajdanowicz – przewodnicząca

Lucyna Kubicka  z-ca przewodniczącej

Henryk Kyc skarbnik

Roman Kasprzyk sekretarz

Piotr Węgrzyn – członek zarządu

 

 

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

 Helena Koszela– przewodniczący

 Łukasz Jakubczyk – członek

 Edward Węgrzyn  – członek


W dniu 15 stycznia 2007 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia, na którym dokonano zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Zarządu zostały wybrane następujące osoby:

Krystyna Łajdanowicz – przewodnicząca

Maria Kołacz  z-ca przewodniczącej

Henryk Kyc skarbnik

Roman Kasprzyk sekretarz

Lucyna Kubicka – członek zarządu

 

 

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

 Zdzisław Trynkiewicz – przewodniczący

 Helena Koszela – członek

 Edward Węgrzyn  – członek


 

Dnia 15.06.2004r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 28 osób.   Wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

 

W skład Zarządu zostały wybrane następujące osoby:

 

Krystyna Łajdanowicz – przewodnicząca

Maria Kołacz  z-ca przewodniczącej

Alina Węgrzyn skarbnik

Alfreda Piotrowska sekretarz

Helena Witek – członek zarządu

 

 

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

 Zdzisław Trynkiewicz – przewodniczący

 Barbara Widziszewska – członek

 Zofia Pietruś  – członek

 

Dnia 22.11.2004r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie dokonano rejestracji Stowarzyszenia Kulturalno – Rekreacyjnego „JEDNOŚĆ" w Łękach Dukielskich.

 

 


 

 

 

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen